План детаљне регулације "ШЕХОВИЋА ПОЉЕ"

Štampa
Kategorija: Планови
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 1774

 

Општинска управа Општине Пријепоље, у складу са чланом 50. став 1, чланом 48. и 130(с) Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник Републике Србије“ , брoj 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - одлука УС,24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље о извршеној стручној контроли број36/2017 од 12.06.2017.године и 37/2017 од 20.07.2017.године, оглашава

ЈАВНИ УВИД

У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

,,ШЕХОВИЋА ПОЉЕ - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР"

ПРИЈЕПОЉЕ

              Јавни увид обавиће се у приоду од 15.08.2017.године закључно са 15.09.2017. године, у згради Општинске управе Општине Пријепоље, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, II спрат, радним данима од 11,00 до 14,00 часова, односно на интернет страници http://www.urbanizam.prijepolje.rs/ ,на којој се налази материјал за јавни увид (графички и текстуални део).

              Утоку излагања нацрта урбанистичког плана на јавни увид организоваће се јавна презентација и то:

- дана 05. септембра (уторак) у времену од 10 до 14 часова у просторијама Дома културе Пријепоље - мала сала.

              Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени план, стручна служба Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, пружиће потребне информације и помоћ приликом тумачења планског документа.

              Примедбе и сугестије на плански документ могу се доставити у току јавног увида у писаној форми, Општинској управи општине Пријепоље, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, закључно са 15.092017.године.

              Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље одржаће се дана 18.09.2017.године (петак), у Дому културе општине Пријепоље - мала сала, са почетком у 11часова. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Пријепоље.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР“

- НАЦРТ ПЛАНА -

                                                                                              вд директора:

мр Драган Дунчић, дипл.простор.планер.

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ј у л   2017. године


ЕЛАБОРАТ:          

План детаљне регулације „ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР“

- НАЦРТ ПЛАНА -

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

 

ОБРАЂИВАЧ

ЈП "урбанизам" - Крагујевац

 

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Дунчић, дипл.простор.план.

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.

 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

Лазар Мандић, мастер инж.арх.

(лиценца бр.200 1521 15)

 

РАДНИ ТИМ

Мирјана Ћирић, дипл инж.арх.

 

Иван Радуловић, дипл.инж.арх.

 

Соња Јовановић, дипл.инж.арх.

 

Весна Савић, дипл.инж.арх.

 

Предраг Димитријевић, дипл.инж.геод.

 

Бојан Рајић, дипл.инж.геод.

 

Александар Ћатић, дипл.инж.грађ.

 

Милун Милићевић, дипл.инж.саоб.

 

Никола Тимотијевић, дипл.инж.електро.

 

др Андреја Стефановић дипл.инж.маш.

 

Тијана Марковић, дипл. хем

 

Иван Пудар, дипл.инж.грађ.

 

 

Текстуални и графички део нацрта плана детљне регулације ПДР "ШЕХОВИЋА ПОЉЕ"

 

 

Linear RGB Option 1 European PROGRES logo SRB