План детаљне регулације "ШЕХОВИЋА ПОЉЕ"

Block RGB European PROGRES logo SRB

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР“

- ПРВА ИНФОРМАЦИЈА -

                   ЈП Дирекција за урбанизам - Крагујевац

април 2016.година


ПДР ШЕХОВИЋА ПОЉЕ

1.         ОПШТИ ДЕО           

Oвим планом уређују се и дефинишу планска решења у делу градског насеља Шеховића поље у Пријепољу везана за: рационално и одрживо коришћење земљишта, мрежу саобраћајница, основну мрежу линијских комуналних система и инсталација, техничка и нивелациона решења, правила регулације и парцелације, заштиту природних добара и непокретних културних добара као и разграничење површина јавних и осталих намена.

1.1.            ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Одлуку о изради Плана детаљне регулације Шеховића поље – Мултифункционални простор“ (у даљем тексту План), донела је Скупштина општине Пријепоље, („Сл. гласник општине Пријепоље“, бр. 12/2014).

Према одлуци о изради Плана, није потребна израда Стратешке процене утицаја плана на животну средину.

Правни основ за израду Плана je:                                                                         

-       Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 24/2011- испр., 121/2012 – испр., Одлука УС бр. 64/2010-66, 42/2013-37, 50/2013-23, 54/2013-114, 98/2013-258, 132/2014 и 145/2014);

-       Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015);

Плански основ за израду Плана је:

-       План генералне регулације Пријепоље и Бродарево („Сл. гласник општине Пријепоље“, бр. 5/2014);

-       Просторни план општине Пријепоље („Сл. гласник општине Пријепоље“, бр. 3/2011);

-       Просторни план Републике Србије од 2010 до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 64/2010);

1.2.            ОБУХВАТ ПЛАНА

Граница обухвата плана формирана је у односу на природне карактеристике целине Шеховића поље које се налази на простору ушћа реке Милешевке у Лим, уз магистралну саобраћајницу (Државни пут II Б реда бр. 23) – Појате – Крушевац – Краљево – Прељина – Чачак – Пожега – Ужице – Чајетина - Н.Варош – Пријепоље - Држ.граница са Црном Гором (Г.П. Гостун).

1.3.            ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Основни циљ израде ПДР „Шеховића поље – Мултифункционални простор“ је одрживи развој овог дела градског насеља Пријепоље, у складу са планском документацијом ширег обухвата, што би се постигло унапређењем: саобраћајних токова, начина коришћења грађевинског земљишта, подизањем нивоа инфраструктурне опремљености и повећањем конкурентности простора обухвата.

Општи циљеви израде ПДР „Шеховића поље“ су:

  1. Дефинисање површина јавних и осталих намена у обухвату Плана, према потребама становника насеља Пријепоље, становника општине Пријепоље и ширег региона;
  2. Заштита животне средине, културних и природних добара и успостављање других услова заштите и ограничења;
  3. Дефинисање правила уређења и грађења, потребних регулационих елемената за изградњу објеката на површинама јавне и остале намене;
  4. Дефинисање капацитета потребне комуналне инфраструктуре, дефинисање правила грађења комуналне инфраструктуре и услова заштите инфраструктурних коридора

 

Линк за Одлуку о изради плана

Текстуални и графички део ПДР Шеховића Поље

Све примедбе и сугестије у оквиру раног јавног увида можете доставите путем e-maila:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Израду плана детаљне регулације Шеховића поље финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС

Linear RGB Option 1 European PROGRES logo SRB

План генералне регулације Пријепоље и Бродарево

План генералне регулације Пријепоље и Бродарево усојен од стране Скупштине општине Пријепоље, објављен у Службеном гласнику општине Пријепоље бр.5/2014 и 6/2014.године.

Насловна страна документа плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево.

Садржај документа.

Текстуални део документа.

 

Карте:

План генералне регулације Пријепоље и Бродарево можете преузети у деловима.

Након преузимања распакујте фејлове и добићете карте у DWG формату,које можете погледати у AutoCad програму.

ДЕО1

ДЕО2

ДЕО3

ДЕО4

ДЕО5

 

Просторни план

 

Просторни план општине Пријепоље усојен од стране скупштине општине Пријепоље, објављен у Службеном гласнику општине Пријепоље бр.3/2011.

Текстуални део просторног плана:

Насловна страна,тим за израду и садржај  ДОКУМЕНТ.

Текстуални део просторног плана ДОКУМЕНТ.

 

Карте:

 Реф. карта 1-намена простора ОВДЕ

 Реф. карта 2а-мрежа насеља и инфрструктурних система ОВДЕ

 Реф. карта 2б-мрежа насеља и инфрструктурних система ОВДЕ

 Реф. карта 3-туризам и заштита простора ОВДЕ

 Реф. карта 4-карта спровођења ОВДЕ

 

Шематски приказ насеља:

 

1. Шематски приказ Аљиновићи-Модел  Слика

2. Шематски приказ Дивци-Модел  Слика

3. Шематски приказ Лучице-Модел  Слика

4. Шематски приказ Горњи Страњани-Модел  Слика

5. Шематски приказ Доњи Страњани-Модел  Слика

6. Шематски приказ Горње Бабине-Модел  Слика

7. Шематски приказ Доње Бабине-Модел  Слика

8. Шематски приказ Гојаковићи-Модел  Слика